pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| cheap jordans|cheap jordans|cheap air max| cheap sneaker cheap nfl jerseys|cheap air jordanscheap jordan shoes
Møddingsspecialist.
Belægninger på hesteejendomme, gangarealer, striglepladser, mødding, hestemødding, staldmødding
Godkendt mødding, heste, SC Entreprise, Græsted, Nordsjælland.

Grøn SC-Enterprise


Beskæring

Brolægning

Fliselægning

Fundamenter

Gravearbejde

Græsplæne

Græstage

Haveanlæg

Kloakmester

Legepladser

Møddings-plads

Nedrivning

Pumpehjælp

Ridebaner

Snerydning

Stensætning

Træfældning


Profil

Kontakt SC-Enterprice

Links

Forside

Links

Færdigblandet beton og Mørtel - wewers.dk

-----------------------------------

Møddingsspecialist SC Entreprise.

Belægninger hesteejendomme, gangarealer, striglepladser og mødding

- Mødding skal indrettes så der ikke kan løbe regnvand ind på møddingsarealet. Der er krav til tæthed, styrke og bestandighed af materialer, således at fugt ikke kan trænge igennem møddingens bund og sider.

Møddingen skal kunne modstå påvirkninger fra redskaber, som bruges ved fyldning og tømning. Vejledning om dimensionering af møddingen.

Møddingsspecialist,belægninger på hesteejendomme, gangarealer, striglepladser, mødding, hestemødding, staldmødding. godkendt mødding, heste, SC Entreprise, Græsted, Nordsjælland.


 

Vejledning om det lille dyrehold og miljøet

Denne folder handler om nogle af de bestemmelser, der gælder for det lille dyrehold.
Et lille dyrehold må ikke give anledning til forurening af grundvand eller overfladevand, og det må ikke være til væsentlig gene for de omkringboende.I øvrigt henvises til kap. 3 ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne i Frederiksborg Amt. Senest revideret marts 2005.

Det lille dyrehold og miljøet
Ved et lille dyrehold forstås et dyrehold på højst….

2 køer med tilhørende kalve, eller 4 stykker andet kvæg, eller 4 heste med tilhørende føl, eller 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, eller en tilsvarende produktion eller 10 får med lam eller 10 geder med kid eller 30 høns eller 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger eller tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte

Såfremt et dyrehold overstiger ovennævnte antal dyr, gælder reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold.

Er det lille dyrehold tilladt i området ?

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er det ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold. Dispensation kan gives af kommunen i særlige tilfælde.

Placering af bygninger m.m. kræver også særlig tilladelse - spørg kommunen.
Der findes ikke fastlagte afstandskrav for det lille dyrehold.

For det erhvervsmæssige dyrehold (et dyrehold større end eksemplerne på side 2, uanset om det er til hobby-brug), gælder følgende afstandskrav i landzone for stalde, møddinger, kompost i markstak m.v.:
15 m til offentlig vej, privat fælles vej, vandløb, dræn, søer og beboelse på samme ejendom
25 m til brønde, private boringer og levnedsmiddelvirksomhed

30 m til naboskel
50 m til fælles vandindvindingsanlæg
50 m til nabobolig, byzone eller boligområde.

Dette medfører, at såfremt stalde eller møddingsplads på ens ejendom ligger tættere end 50 m til nabobeboelse, kan man højest have et dyrehold svarende til eksemplerne på side 2, f.eks. max. 4 heste med tilhørende føl eller max.10 får med lam.

Hvis der haves mere end 15 dyreenheder (svarende til ca. 30 heste) gælder der yderligere afstandskrav end ovennævnte.

Haner
Haner i byzonen kan kun accepteres hvis de ikke er til væsentlig gene for de omkringboende. Ved klager fra naboer m.m. kan kommunen kræve forbedringer af hønsehus eller slagtning af hanen. I nogle områder kan der ikke holdes haner pga. bestemmelser i lokalplan, grundejervedtægt eller lignende.

Affald
Miljøfarligt affald (som f.eks. rester af sprøjtemidler, spildolie, og maling) skal opbevares i den orginale emballage og på et miljømæssigt ansvarligt sted.
Miljøfarligt affald skal opbevares utilgængeligt for børn og husdyr og ikke i nærheden af levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer el. lign.
Læs altid grundigt på emballagen mht. håndtering og bortskaffelse af affald.
Miljøfarligt affald skal afleveres på Genbrugsstationen, Affaldscentret, Bøgebjergvej 84, Højelt.
Store mængder skal bortskaffes til MOFA, Rønnevangs Alle 5 i Hillerød.
Afbrænding og/eller nedgravning af affald er ikke tilladt

Rotter
Hvis der er mistanke om rotter på ejendommen, skal MORTALIN på tlf. 36 16 18 00 straks kontaktes.
Besøg af en rottebekæmper er betalt over ejendomsskatten.

Hvordan skal stalden indrettes?

Stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvand og overfladevand (f.eks. sø, å og dræn) ikke finder sted, og således at stalde m.v. ikke er til væsentlig gene for de omkringboende.

Stald med gulv
Gulvene skal være tætte og udført af et materiale, der er vanskeligt gennemtræn-geligt for fugtighed. De skal være modstandsdygtige for slid fra såvel dyrene som fra de redskaber, der anvendes. Afløb fra stalde skal føres i tætte lukkede ledninger og udføres af en autoriseret kloakmester efter anmeldelse til kommunen. Afløb fra stalde skal føres til beholdere for flydende husdyrgødning.

Stald uden gulv
Ammekøer og ungdyr, får og geder el. lign. kan holdes i stalde uden fast gulv. Her skal være et tykt halmlag, så næringsstoffer fra husdyrgødning ikke forurener grundvand eller overfladevand. Den daglige anvendelse af strøelse skal desuden sikre en ren, tør og varm overflade for dyrene på dybstrøelsen.

Hvordan skal folde og læskure indrettes ?

Folde
Folde skal have en vis størrelse så overgødskning undgås. Som tommelfinger-regel kan der holdes 1 ammeko med opdræt eller 3 heste pr. hektar.
Det er en god idé, at skifte mellem flere folde.

Der gælder særlige regler for frilandsgrise. I folde til frilandsgrise skal der være mindst 200 m2 græsmark pr. svin på 30-100 kg. Der skal være dobbelt hegn med 5 meter mellem indre og ydre hegn. I øvrigt henvises til Veterinærdirektoratets bestemmelser.

På arealer langs vandløb, der benyttes til græsning for løsgående dyr kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejerne at anbringe og vedligeholde forsvarligt hegn langs vandløbet - typisk mindst 1 m fra vandløbets øverste kant. Vedrørende hegning i øvrigt henvises til Hegnsloven og Lov om mark- og vejfred.

Dyrene skal jfr. Dyreværnsloven have adgang til læskur og frisk vand.

Læskur

Læskuret skal have plads til at alle dyr kan ligge ned på én gang på et tørt og strøet leje. Husk at anmelde læskuret til kommunen inden opførelsen. Opførelse af læskure skal overholde reglerne i Planloven og Bygningsreglementet.
Dyrene bør vandes og fodres uden for læskuret på skiftende pladser. Hvis der fodres i skuret kan kommunen stille krav om ekstra strøelse eller fast bund.

Husk altid at kontakte kommunen
inden der bygges stald, læskur eller lignende
inden der sker udvidelser eller ændringer af dyreholdet
inden der laves opbevaringsanlæg til den faste og flydende gødning

Husdyrgødning

Opbevaring af komposteret husdyrgødning i markstak
Kun kompost må placeres i markstak. Husdyrgødning, som har ligget i en stald, i container eller på møddingsplads i mindst 3 - 4 måneder kan regnes som kompostlignende, og kan opbevares i markstak, hvis følgende krav overholdes:
Komposten skal have et tørstof-indhold på mindst 30 %.
Komposten skal være overdækket af kompostdug eller lufttæt materiale f.eks. en presenning.

Komposten må højst ligge samme sted i 12 måneder og ikke samme sted igen før efter 5 år.
Komposten må ikke ligge, hvor der kan være risiko for udsivning til dræn, vandløb eller sø.

Hvordan skal husdyrgødning anvendes?
Husdyrgødningen skal anvendes til gødningsformål, enten på egen jord eller der kan indgås skriftlig aftale med en anden landmand.

Hvordan skal husdyrgødning opbevares?
Opbevaring af husdyrgødning skal ske, så der ikke kan opstå eller vil være risiko for forurening eller væsentlige gener for de omkringboende.
Fast husdyrgødning kan opbevares på mødding eller i en lukket container. Flydende husdyrgødning skal opbevares i beholder.

Flydende husdyrgødning
Afløb og beholder
Afløb fra mødding eller container skal føres til lukket beholder gennem tætte, lukkede ledninger. Alle afløb, ledninger og brønde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Beholderen skal være korrekt dimensioneret og skal bestå af et bestandigt og for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale.
Når beholderen tømmes skal indholdet benyttes til gødningsformål.
Projekt skal fremsendes til kommunen inden etablering.

Fast husdyrgødning
Mødding


Mødding skal indrettes så der ikke kan løbe regnvand ind på møddingsarealet. Der er krav til tæthed, styrke og bestandighed af materialer, således at fugt ikke kan trænge igennem møddingens bund og sider. Møddingen skal kunne modstå påvirkninger fra redskaber, som bruges ved fyldning og tømning. Vejledning om dimensionering af møddingen kan fås ved henvendelse til en landbrugskonsulent.

Lukket container
Såfremt containeren er overdækket og tæt, kan den placeres på en plads uden afløb. Hvis containeren ikke er overdækket eller tæt skal den være placeret på et befæstet areal med afløb til beholder.